Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Stadgar

Stadgar är varje förenings egna regelverk. Här kan du hitta förbundets stadgar, distriktets stadgar samt de stadgar förbundet föreslår varje lokalavdelning att anta, de så kallade normalstadgarna. Stadgarna finns som nedladdningsbara filer längst ner.

STADGAR FÖR SVENSKA KYRKANS UNGA I SKARA STIFT
§ 1 SYFTE
Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.
§ 2 ORGANISATION
Lokalavdelning är en lokal förening i Svenska Kyrkans Unga. Lokalavdelningens högsta beslutande organ är årsmötet. Där beslutas hur lokalavdelningen styrs fram till nästa årsmöte. Svenska Kyrkans Ungas distriktsorganisation består av lokalavdelningarna i respektive stift. Distriktets högsta beslutande organ är distriktsårsmötet, där distriktsstyrelsen väljs. Riksförbundets högsta beslutande organ är Riksårsmötet, där förbundsstyrelsen väljs.
§ 3 MEDLEMSKAP
Lokalavdelning beviljas inträde i rörelsen av förbundsstyrelsen. Ansökan ska vara skriftlig och får gärna innehålla ett yttrande från distriktsstyrelsen och kyrkorådet. Detta yttrande kan inte hindra bildandet av en lokalavdelning.
I Svenska Kyrkans Unga finns två former av medlemskap; medlem och stödmedlem. Medlemskap innebär att ställa sig bakom rörelsens idé och syfte. Medlemskap är knutet till riksförbundet, alla medlemmar och stödmedlemmar tillhör en lokalavdelning och ett distrikt.
Medlem i Svenska Kyrkans Unga är den under 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte. Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ. Endast medlem och stödmedlem kan väljas till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna.
Stödmedlem är den över 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte och är med för att den vill ta ställning för Svenska Kyrkans Unga.
§ 4 REPRESENTATION
Till distriktsårmöte och extra distriktsårsmöte får lokalavdelningarna utse ombud. Antalet ombud bestäms av antalet rapporterade medlemmar den 31 december föregående år. Varje aktiv lokalavdelning har två ombud för 5-50 medlemmar, tre ombud för 51-100 medlemmar, fyra ombud för 101-200 medlemmar och fem ombud för över 200 medlemmar.
Deltagande i årsmöten bekostas av sändande organ. Ombud får bara representera en uppdragsgivare. Distriktsstyrelsens ledamöter har yttrande- och yrkanderätt men inte rösträtt vid distriktsårsmötet. Sammanträdesordningen reglerar övrigas deltagande i årsmötena. Dessutom får lokalavdelningen skicka ersättare med upp till hälften av antalet tilldelade ombudsmandat.
§ 5 BESLUT
Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat anges. Om någon begär det ska sluten omröstning ske vid personval. Vid lika röstetal avgörs beslutet genom lottning.
§ 6 ÅRSMÖTE
Distriktets högsta beslutande organ är årsmöte som ska hållas innan april månads utgång. Kallelsen till årsmötet utsänds av distrikstyrelsen minst en månad före årsmötet.
Årsmötet beslutar i ärenden som behandlas av distriktsstyrelsen och förrättar val. Propositioner till årsmötet ska vara lokalavdelningarna till handa 9 veckor innan distriktsårsmötet. Medlem, stödmedlem och lokalavdelning har motionsrätt. Motion ska vara distriksstyrelsen tillhanda senast 6 veckor före årsmötet.

Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1) Justering av röstlängd.
2) Fråga om mötets behöriga utlysande.
3) Fastställande av sammanträdesordning.
4) Fastställande av föredragningslista.
5) Val av presidium för årsmötet.
6) Val av justerare och rösträknare.
7) Verksamhetsberättelse.
8) Revisionsberättelser.
9) Fråga om ansvarsfrihet för distrikstyrelsen.
10) Behandling av propositioner.
11) Behandling av motioner.
12) Behandling av motioner till Riksårsmötet
13) Fastställande av verksamhet- och budgetmål
14) Val av distriktsordförande (jämna år)
Val av vice distriktsordförande (udda år)
15) Val av 2 ledamöter växelvis på 2 år.
16) Val av ledamöter på 1 år.
17) Val av två räkenskapsrevisorer och två ersättare.
18) Val av två sakrevisorer och två ersättare.
19) Val av ombud till Svenska Kyrkans Ungas Riksårsmöte
20) Val av valberedning.
21) Val av sammankallade i valberedning.
Distriktsordförande och vice ordförande väljs på två år. Tre ledamöter väljs på ett år, resterande ledamöter väljs på två år med växelvis avgång.
§ 7 STYRELSE
Distriktets verkställande organ är distriktsstyrelsen som består av ordförande, vice ordförande samt 7 ledamöter. Valbar till distriktsstyrelsen är medlem inom Svenska Kyrkans Unga i Skara stift. Distriktsstyrelsen utser inom eller utom sig sekreterare, kassör och firmatecknare, samt de utskott och arbetsgrupper som anses nödvändiga. Distriktsstyrelsen sammankallas av distriktsordförande eller på dennes uppdrag. Den är beslutsmässig då minst halva styrelsen är närvarande. Distriktsstyrelsen kan adjungera konsulent, stiftsadjunkt eller annan.
Fyllnadsval mellan årsmöten görs av distriktsstyrelsen efter nominering från valberedningen.
§ 8 FÖRVALTNING
Kalenderår utgör räkenskaps- och verksamhetsår. Kassaböcker och protokoll ska överlämnas till revisorerna senast åtta veckor före årsmötet. Sak- och räkenskapsrevisionsberättelser överlämnas till Distriktsstyrelsen senast 4 veckor före årsmötet och skickas med övriga handlingar till ombud och övriga senast två veckor före årsmötet.
§ 9 EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte skall hållas när distriktsstyrelsen så beslutar eller när minst 1/3 av de anslutna
lokalavdelningarna begär detta. För extra årsmöte gäller tillämpliga delar av vad som sagts om ordinarie årsmöte.
§ 10 STADGEÄNDRING
Motion om stadgeändring ska vara Distriktsstyrelsen tillhanda senast 6 veckor före årsmötet. Ändringar av stadgarna kräver enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten eller kvalificerad majoritet (¾ av röstlängden) på ett ordinarie årsmöte.
§ 11 UPPLÖSNING
Upplösning av distriktsorganisationen kan endast ske om beslut fattas med kvalificerad majoritet (¾ av röstlängden) vid två på varandra följande ordinarie årsmöten
Svenska Kyrkans Unga i Skara stifts tillgångar ska vid upplösning återlämnas till stiftsamfälligheten att användas till barn- och ungdomsarbetet i Skara stift.

Skara distrikts stadgar

Här kan du läsa mer om Svenska Kyrkans Ungas stadgar