Stadgar

Stadgar är varje förenings egna regelverk. Här kan du hitta förbundets stadgar, distriktets stadgar samt de stadgar förbundet föreslår varje lokalavdelning att anta, de så kallade normalstadgarna. Stadgarna finns som nedladdningsbara filer längst ner.

STADGAR FÖR SVENSKA KYRKANS UNGA I SKARA STIFT

 • 1 SYFTE

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

 • 2 ORGANISATION

Lokalavdelning är en lokal förening i Svenska Kyrkans Unga. Lokalavdelningens högsta beslutande organ är årsmötet. Där beslutas hur lokalavdelningen styrs fram till nästa årsmöte. Svenska Kyrkans Ungas distriktsorganisation består av lokalavdelningarna i respektive stift. Distriktets högsta beslutande organ är distriktsårsmötet, där distriktsstyrelsen väljs. Riksförbundets högsta beslutande organ är Riksårsmötet, där förbundsstyrelsen väljs.

 • 3 MEDLEMSKAP

Lokalavdelning beviljas inträde i rörelsen av förbundsstyrelsen. Ansökan ska vara skriftlig och får gärna innehålla ett yttrande från distriktsstyrelsen och kyrkorådet. Detta yttrande kan inte hindra bildandet av en lokalavdelning.

I Svenska Kyrkans Unga finns tre former av medlemskap; medlem, vuxenmedlem och stödmedlem. Medlemskap innebär att ställa sig bakom rörelsens idé och syfte. Medlemskap är knutet till riksförbundet, alla medlemmar och vuxenmedlemmar tillhör en lokalavdelning och ett distrikt.

Medlem i Svenska Kyrkans Unga är den under 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte. Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ. Endast medlem och vuxenmedlem kan väljas till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna.

Vuxenmedlem är den över 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte.

Stödmedlem är den som ställer sig bakom rörelsens idé och syfte och som betalat av Riksårsmötet fastställd stödmedlemsavgift.

 • 4 REPRESENTATION

Till distriktsårsmöte och extra distriktsårsmöte får lokalavdelningarna utse ombud. Antalet ombud bestäms av antalet rapporterade medlemmar den 31 december föregående år. Varje aktiv lokalavdelning har två ombud för 5-50 medlemmar, tre ombud om man har 51-100 medlemmar, fyra ombud om man har 101-200 medlemmar och fem ombud för de lokalavdelningar som har över 200 medlemmar.

Deltagande i årsmöten bekostas av sändande organ. Ombud får bara representera en uppdragsgivare.

Distriktsstyrelsens ledamöter har yttrande- och yrkanderätt men inte rösträtt vid distriktsårsmötet. Sammanträdesordningen reglerar övrigas deltagande i årsmötena. Dessutom får lokalavdelningen skicka ersättare med upp till hälften av antalet tilldelade ombudsmandat.

 • 5 BESLUT

Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat anges. Om någon begär det ska sluten omröstning ske vid personval. Vid lika röstetal avgörs beslutet genom lottning.

 • 6 ÅRSMÖTE

Distriktets högsta beslutande organ är årsmöte som ska hållas innan april månads utgång. Kallelsen till årsmötet utsänds av distrikstyrelsen minst en månad före årsmötet.

Årsmötet beslutar i ärenden som behandlas av distriktsstyrelsen och förrättar val. Propositioner till årsmötet ska vara lokalavdelningarna till handa 9 veckor innan distriktsårsmötet. Medlem, vuxenmedlem och lokalavdelning har motionsrätt. Motion ska vara distrikstyrelsen tillhanda senast 6 veckor före årsmötet.

Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:

1) Justering av röstlängd.

2) Fråga om mötets behöriga utlysande.

3) Fastställande av sammanträdesordning.

4) Fastställande av föredragningslista.

5) Val av presidium för årsmötet.

6) Val av justerare och rösträknare.

7) Verksamhetsberättelse.

8) Revisionsberättelser.

9) Fråga om ansvarsfrihet för distrikstyrelsen.

10) Behandling av propositioner.

11) Behandling av motioner.

12) Behandling av motioner till Riksårsmötet

13) Fastställande av verksamhet- och budgetmål

14) Val av distriktsordförande (jämna år)
Val av vice distriktsordförande (udda år)

15) Val av 2 ledamöter växelvis på 2 år.

16) Val av ledamöter på 1 år.

17) Val av två räkenskapsrevisorer och två ersättare.

18) Val av två sakrevisorer och två ersättare.

19) Val av ombud till Svenska Kyrkans Ungas Riksårsmöte

20) Val av valberedning.

21) Val av sammankallade i valberedning.

Distriktsordförande och vice ordförande väljs på två år. Tre ledamöter väljs på ett år, resterande ledamöter väljs på två år med växelvis avgång.

 • 7 STYRELSE

Distriktets verkställande organ är distriktsstyrelsen som består av ordförande, vice ordförande samt 7 ledamöter. Valbar till distriktsstyrelsen är medlem inom Svenska Kyrkans Unga i Skara stift.

Distriktsstyrelsen utser inom eller utom sig sekreterare, kassör och firmatecknare, samt de utskott och arbetsgrupper som anses nödvändiga. Distriktsstyrelsen sammankallas av distriktsordförande eller på dennes uppdrag. Den är beslutsmässig då minst halva styrelsen är närvarande. Distriktsstyrelsen kan adjungera konsulent, stiftsadjunkt eller annan.

Fyllnadsval mellan årsmöten görs av distriktsstyrelsen efter nominering från valberedningen.

 • 8 FÖRVALTNING

Kalenderår utgör räkenskaps- och verksamhetsår. Kassaböcker och protokoll ska överlämnas till revisorerna senast åtta veckor före årsmötet. Sak- och räkenskapsrevisionsberättelser överlämnas till Distriktsstyrelsen senast 4 veckor före årsmötet och skickas med övriga handlingar till ombud och övriga senast två veckor före årsmötet.

 • 9 EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte skall hållas när distriktsstyrelsen så beslutar eller när minst 1/3 av de anslutna lokalavdelningarna begär detta. För extra årsmöte gäller tillämpliga delar av vad som sagts om ordinarie årsmöte.

 • 10 STADGEÄNDRING

Motion om stadgeändring ska vara Distriktsstyrelsen tillhanda senast 6 veckor före årsmötet. Ändringar av stadgarna kräver enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten eller kvalificerad majoritet (¾ av röstlängden) på ett ordinarie årsmöte.

 • 11 UPPLÖSNING

Upplösning av distriktsorganisationen kan endast ske om beslut fattas med kvalificerad majoritet (¾ av röstlängden) vid två på varandra följande ordinarie årsmöten

Svenska Kyrkans Unga i Skara stifts tillgångar ska vid upplösning återlämnas till stiftsamfälligheten att användas till barn- och ungdomsarbetet i Skara stift.

 

Förbundets stadgar

Skara distrikts stadgar

Förslag till lokalavdelningens stadgar

Kommentera